Sayfanın Konuları: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Devlet İstatistik Enstitüsü, DİE, Türkiye İstatistikleri, TÜİK İstatistikleri, TÜİK Verileri, TUIK

Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK

 • TÜİK - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

  Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE), yeni adı olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sitesinde, ülkemizle ilgili tüm istatistiklere ulaşabilirsiniz. Sitede sunulan istatistik konuları şöyle: Adalet, Seçim İstatistikleri, Bilim, Teknoloji ve Bilişim İstatistikleri, Çevre ve Enerji İstatistikleri, Dış Ticaret İstatistikleri, Eğitim, Kültür ve Spor İstatistikleri, Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk İstatistikleri, İstihdam, İşsizlik ve Ücret İstatistikleri, Maliye, Para, Banka ve Borçlanma İstatistikleri, Nüfus, Konut ve Demografi İstatistikleri, Sosyal Güvenlik ve Sağlık İstatistikleri, Tarım İstatistikleri, Turizm İstatistikleri, Ulaştırma ve Haberleşme İstatistikleri... Türkiye İstatistik kurumu'nun sitesinde ayrıca Ulusal Hesaplar, Kütüphane, Tanım ve Yöntemler, Veritabanları, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi, İl İl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Bölgesel İstatistikler, Uluslararası Ekonomik Göstergeler, Sınıflamalar, Tüketici Fiyatları Endeksi, Üretici Fiyatları Endeksi ve Haber Bültenleri yer alıyor.


 • TÜİK Adalet ve Seçim İstatistikleri

  Adalet İstatistikleri: Adalet teşkilatları, Ceza ve İdare mahkemeleri, Adli tıp, Noterlik, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hakem Kurulu, Cumhuriyet savcılıkları, İcra Müdürlükleri ve Cezaevleri hakkındaki bilgiler yer almaktadır.
  Mahalli İdareler Seçim Sonuçları: İl ve İlçelere göre İl genel meclisi üyeleri, Belediye meclisi üyeleri, Büyük şehir belediye başkanlığı ve Belediye başkanlığı seçimi sonuçları hakkında Yüksek Seçim Kurulu'ndan derlenen istatistik bilgilere yer verilmektedir.
  Milletvekili Seçim Sonuçları: Milletvekili Genel Seçimleri'nin, il, ilçe, bucak ve köyler itibariyle sandık bazındaki bilgileri yer almaktadır. Seçim çevresi düzeyindeki bilgiler, Yüksek Seçim Kurulu'nca Resmi Gazete'de ilan edilen sonuçla göre hazırlanmaktadır.


 • TÜİK Bilim, Teknoloji ve Bilişim İstatistikleri

  Teknolojik Yenilik İstatistikleri: Sektörlerin teknolojik yenilik yapma, yeni ürün ve proses geliştirme, yeni teknolojiyi kullanma ve teknolojiyi yayma konusundaki çalışmalarının ve yenilik yapabilme yeteneklerinin tespiti amacıyla derlen istatistik bilgiler yer almaktadır.
  AR-GE İstatistikleri: Türkiye'de Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan gücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amacıyla; kamu, sanayi ve yükseköğretim kesiminden elde edilen bilgilere ulaşulabilir.
  Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesine yönelik bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlığını ölçmede faydalanılacak istatistiklerin üretilebilmesi için yurt içi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak elde edilen bilgiler sunulmaktadır.


 • TÜİK Çevre ve Enerji İstatistikleri

  Çevre İstatistikleri: Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen su, katı atık (Belediye, İmalat sanayi, Haneler), arazi, orman, demografik yapı ve hava ile ilgili istatistik bilgiler yer almaktadır.
  Enerji İstatistikleri: Elektrik üretimi, şebeke kayıpları, elektrik santrallerinin kurulu gücü gibi bilgilerin yanı sıra; elektrik, gaz ve su sektörlerine ait istatistikler ile konutlarda ve imalat sanayiinde enerji tüketimine ilişkin bilgiler yer almaktadır.


 • TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

  Dış Ticaret İstatistikleri: Yıllara, aylara, ana sektör ve mal gruplarına, kaynak türlerine, ülkelere, fasıllara, gümrüklere ve uluslararası sınıflamalara göre ithalat ve ihracat miktar ve değer bilgileri Türk Lirası ve Dolar olarak verilmektedir.
  Dış Ticaret Endeksleri: Sektör ve alt sektör gruplarına (tarım, madencilik sanayi sektörü vb.) ve dönemlere göre; ithalat, ihracat ve dış ticaret genel miktar indeks değişim oranları ile fiyat indeks değişim oranlarına ait bilgiler verilmektedir.


 • TÜİK Eğitim, Kültür ve Spor İstatistikleri

  Eğitim İstatistikleri: Eğitim seviyelerine ve illere göre, cinsiyet bazında okul, öğrenci, öğretmen, mezun öğrenci sayıları ile okullaşma oranları, öğretmen, şube ve okul başına düşen öğrenci sayısı gibi birçok istatistik bilgi bu başlık altında yer almaktadır.
  Spor İstatistikleri: Spor İstatistikleri kapsamında; ülkemizdeki spor kulüplerinin kuruluş şekilleri, antrenörlerin, hakemlerin, sporcuların ve spor dallarının nitelikleri ile spor tesislerine ait istatistik bilgiler yıl sonu verileri baz alınarak verilmektedir.
  Kültür İstatistikleri: Matba, kitap ve süreli yayınlar, Milli Kütüphane, üniversite ve halk kütüphaneleri, müzeler, sinemalar, tiyatro, opera ve baleler, radyo ve televizyonlar ile hanehalklarının eğlence ve kültür harcamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.


 • TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri

  Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE): İstatistiki bölgelere ve ana harcama gruplarına göre endeks rakamı ve değişim oranları ile en yüksek artış, en az artış veya düşüş gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranları ile Çekirdek enflasyona ait istatistik bilgiler yer almaktadır...
  Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE): Sektör ve alt sektörlere ilişkin endeks rakamı ve değişim oranları ile en yüksek artış , en az artış veya en yüksek, en az düşüş gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranları hakkında hazırlanmış istatistik bilgilere ulaşabilirsiniz.
  Fiyat İstatistikleri: İl merkezlerinden her ay derlenen seçilmiş önemli maddelerin; gıda, içki, tütün, giyim, ev eşyası, sağlık, ulaştırma, eğlence ve kültür, eğitim gibi çok çeşitli mal ve hizmetlerin ana başlıkları altındaki istatistik bilgilere yer verilmektedir.
  Satınalma Gücü Paritesi (SGP): Eurostat-OECD Satınalma Gücü Paritesi Programı çerçevesinde uluslararası fiyat ve hacim karşılaştırmaları ele alınmakta ve 41 ülkeye yönelik, GSYH ve bileşenlerine ilişkin fiyat düzeyi farklılıkları ve kişi başına hacim indeksleri incelenmektedir.


 • TÜİK Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk İstatistikleri

  Tüketici Eğilim İstatistikleri: Tüketicilerin, harcama davranışlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik, genel ekonomik duruma, iş bulma olanaklarına, piyasalardaki gelişmelere ve kişisel mali durumlarına ilişkin eğilim bilgileri yer almaktadır.
  TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri: Hanehalklarının konut, sahip olunan eşya, yüzdelik dilimler gibi sosyo-ekonomik düzeylerine ilişkin farklı değişkenler itibariyle tüketim harcaması yapısı, Türkiye, kent ve kır, istatistiki bölge birimleri sınıflaması düzey1 ve düzey2 kapsamında verilmektedir.
  TÜİK Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları: Hanehalklarının yaşam koşulları, gelir türleri, istihdam durumu, konut, sahip olunan eşya, yüzdelik dilimler gibi sosyo-ekonomik düzeylerine göre yaratılan gelirin dağılımı Türkiye, kent ve kır, istatistiki bölge birimleri sınıflaması kapsamındadır.
  TÜİK Yoksulluk Analizleri: Yoksulluk sınırı ve yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının yaşam koşulları, sosyo-ekonomik durumu, istihdam ve eğitim durumları vb. yoksulluğun kaynakları ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı veriler yer almaktadır.


 • TÜİK İstihdam, İşsizlik ve Ücret İstatistikleri

  Kazanç İstatistikleri: İmalat sanayinde, Kamu ve Özel Sektör ayrımında işyerinin büyüklüğü, ekonomik faaliyeti, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki ekonomik faaliyeti ve bölgesel sınıflamaya göre, ücretle çalışanların haftalık fiili çalışma süresi, kişi başına aylık ortalama brüt ücret ve brüt kazançı açıklanmaktadır.
  TÜİK İşgücü İstatistikleri: Ülkedeki işgücünün yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; iktisadi faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin; iş arama süresi ve aradıkları meslek ve benzer özellikleri hakkında derlenen bilgiler Türkiye, kent ve kır ayrımında yer almaktadır.
  TÜİK Çocuk İşgücü İstatistikleri: Çalışan çocukların hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullarında çalıştığını, sosyal, demografik ve ekonomik özelliklerini ve gelecekteki beklentilerini ortaya koymak amacıyla derlenen bilgiler Türkiye, kentsel ve kırsal yerler ayrımında verilmektedir.


 • İş İstatistikleri

  TÜİK Yapısal İş İstatistikleri: Tarım dışı tüm sektörlerdeki AB normlarına uygun olarak üretilen istatistikleri kapsamaktadır. Sektördeki birimler NACE Rev.1.1' e göre sınıflandırılmaktadır. Örnekleme yöntemi ile seçilen birimlerden bilgi derlenmektedir.
  Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı: Sayımlar iki aşamada uygulanmakta ve Tarım dışı tüm sektörleri kapsamaktadır. I.aşamada adres çerçevesi oluşturulmakta, II.aşamasında ise örnekleme ve tamsayım yöntemi birlikte kullanılarak sektörler bazında ayrıntılı bilgiler derlenmektedir.
  TÜİK Yabancı Sermayeli Girişim İstatistikleri: Yabancı İştirakli Girişim İstatistikleri yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Yurtiçi Yabancı İştirakli Girişim İstatistikleri bir ülkedeki yabancı kontrolü altında olan girişim ve tüm birimleri kapsamaktadır. Yurtdışı Yabancı İştirakli Girişim İstatistikleri, derlenen ülkedeki yerleşik kurumsal birimlerin yurtdışındaki girişimlerini ve tüm birimlerini kapsar. İlk etepta Yurtiçi Yabancı İştirakli Girişim İstatistiklerinin üretilmesi hedeflenmektedir.
  TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri: Kısa dönemli iş istatistikleri, İktisadi Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflamasındaki (NACE Rev.1.1) C'den K'ye ve M'den O'ya kadarki kısımından oluşmaktadır. Parekende Ticaret ve Diğer Hizmet Sektörlerü sonuçlarında Olasılıklı Örnekleme planı diğer anket sonuçlarında ise belli bir büyüklüğün üzerindeki işyerlerine uygulanmıştır. Yapı Kullanma ve İzin Belgelerine dayalı sonuçlar, ilgili dönemde alınan ruhsat sonuçları göstermektedir.
  TÜİK Yıllık Sanayi Malları Üretim İstatistikleri: Yıllık Sanayi Malları Üretim İstatistiklerinde İmalat Sanayi, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörlerinde üretilen ürünler bazında üretim değeri, satış miktar ve değerini kapsamaktadır. AB ürün sınıflaması olarak da "PRODCOM" listesi kullanılmaktadır.
  İş Demografisi: İş Demografisi kapsamında; Girişimlerin yerel birim bazında zaman içinde meydana gelen faaliyet değişimleri, açılma yani faaliyete başlama (doğum), kapanma yada faaliyet terketme (ölüm) gibi değişiklerin incelendiği istatistik bilgiler yer almaktadır.
  TÜİK Sektörel İstatistikler: Tarım dışında tüm sektörlerdeki gelişme ve değişimleri izlemek amacı ile işyerlerine her yıl uygulanan soru kağıtlarından derlenen sektörler bazındaki istatistik bilgileri kapsamaktadır. 2001 yılına kadar sektörlerde bilgiler Birleşmiş Milletler tanımlarına uygun ISIC Rev.2 ve Rev.3 sınıflamasına göre hazırlanmıştır. 2002 ve sonraki yıllarda Avrupa Birliği tanımlarına uygun olarak NACE Rev.1.1 sınıflamasına göre hazırlanarak sunulmaktadır.


 • TÜİK Maliye, Para, Banka ve Borçlanma İstatistikleri

  Borçlanma: İç borçaların hazine ödemeleri ve hazine kefaletleri ayrımındaki verileri, ödemeler dengesi göstergeleri, Dış borç stoklarının borçluya göre ve alacaklıya göre kısa, orta ve uzun vadeli ayrımında yer alan alt gruplara göre derlenmiş ve üretilmiş istatistik bilgilere ulaşılabilmektedir.
  Para, Banka ve Sigorta: Merkez Bankası bilançosu ve mevduatları, mevduat bankaları blanço, kredi ve mevduatları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları blanço ve kredileri, Parasal sektör analitik blançosu, uluslararası rezervler, döviz kurları ile sigorta ve emeklilik gibi konulardaki bilgiler yer almaktadır.
  Maliye: Bütçe ve kesin hesap istatistikleri, devlet bütçesi gelir ve giderleri ile bakanlık ve kuruluşların ödenek ve harcamalarına ait veriler, yerel yönetimlerin bütçe ve kesin hesaplarına ilişkin bilgiler ve ayrıca şirket, kooperatif ve firma istatistiklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.


 • TÜİK Nüfus, Konut ve Demografi İstatistikleri

  Demografik İstatistikler: Demografik istatistikler kavramı, veri kaynakları araştırma, sayım ve idari kayıtlar olan geniş bir kapsama sahiptir. Ancak, bu başlık altında idari kayıtlardan derlenen ve "hayati istatistikler" olarak da adlandırılan; evlenme, boşanma, ölüm ve intihar gibi istatistik verilere yer verilmektedir.
  Konut İstatistikleri: Nüfus sayımı ile derlenen, Oturulan Konuta ilişkin Mülkiyet Durumu,Oda Sayısı,Kullanım Kolaylıkları ve Hanehalkı Büyüklüğüne ilişkin bilgiler yer almaktadır.
  Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar: Nüfusun demografi yapısı ve gelişimi hakkında bilgi sunulan istatistik tablolarda; dönem için yaş, cinsiyet ve yıllara göre ulusal nüfus projeksiyonu verilmektedir. Ayrıca bölgeler, iller ve nüfusu 500 000'den fazla büyük şehirlerin 2000 yılına kadar nüfus projeksiyonları da kullanıcılara sunulmaktadır.
  Aile Yapısı: Aile yapısı araştırması kapsamında, evlilik, boşanma, aile ilişkileri, aile yaşamı konusunda eğilimler, akraba ve komşularla ilişkiler, günlük yaşam ve kültürel faaliyetler ve yaşlılığa ilişkin bilgiler ile ilgili olarak hazırlanmış grafikler ve tablolar yer almaktadır.
  TÜİK Göç İstatistikleri: Sayım günündeki daimi ikametgahı ile 5 yıl önceki ikametgahı farklı olan kişiler göç eden nüfusu oluşturmaktadır. Sayım sonuçlarından çıkarılan göç bilgileri; yerleşim yerlerine göre göç büyüklüğü, bölgeler ve iller arası göç ile göç eden nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerini içermektedir.
  Yaşam Memnuniyeti: Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında, hanehalkı yaşam koşulları, bireysel mutluluk ve memnuniyet, kamu hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti, kişisel gelişim ve umut ile ilgili olarak hazırlanmış grafikler ve tablolar yer almaktadır.
  TÜİK Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri: Nüfus ve kalkınma konusunda uygulanan programların değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla yıllık bilgiler tablo ve grafiksel olarak bu bölümde sunulmaktadır. İçerik; Birleşmiş Milletler-Türkiye (UN) işbirliğinde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturulmuştur.


 • TÜİK Sosyal Güvenlik ve Sağlık İstatistikleri

  Sosyal Güvenlik İstatistikleri: Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki nüfusun nüfus gruplarına göre dağılımı( İl bazında), işyeri ve zorunlu sigorta sayıları ( il, cinsiyet, kamu ve özel ayırımında ), zorunlu sigortalı sayıları ( meslek grupları, cinsiyet, kamu ve özel ayırımında) ile Bağ-Kur ve Emekli sandığı kayıtlı sayıları ve aylık alanlar v.b. bilgiler yer almaktadır.
  TÜİK Sağlık İstatistikleri: Sağlık istatistikleri kapsamında Sağlık Bakanlığı kaynaklarından yararlanılarak; yataklı ve yataksız sağlık kurumları, kamu ve özel yataklı sağlık kurumları( il bazında 1967-2003), Sağlık personeli sayısı (İl bazında 1928-2002), Hastanelere yatan hastaların seçilmiş 150 hastalık nedenine göre dağılımı (1995-2002) v.b. bilgiler verilmektedir.
  TÜİK Özürlü İstatistikleri: Bu alandaki veri ihtiyacını karşılamak amacıyla Kurumumuz ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen " 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması " ndan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bu kapsamdaki bilgiler 2002 yılı araştırma sonuçları ile sınırlıdır. Bu araştırma daha sonraki yıllarda tekrar edilmemiştir.
  TÜİK Sosyal Koruma İstatistikleri: Sosyal Koruma, "ESSPROS El Kitabı, 1996"da, aile ve bireylerin hastalık/sağlık, özürlülük, yaşlılık, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, barınma ve sosyal dışlanma gibi risk ve ihtiyaç yükünü hafifletmek için özel ve kamu sektörü tarafından yapılan müdahalelerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda geçici özet tablolar verilmektedir.

  TÜİK Gıda ve Beslenme İstatistikleri: Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılmış olan "Beslenme ve Sağlık Araştırması" (1974 ve 1984), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri tarafından yapılmış olan "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması "(1978- 83-88-93-98, 2003 yıllarına ait), kurumumuz tarafından yapılmış olan "1995 Çok Göstergeli Küme Araştırması" sonuçları yer almaktadır.


 • TÜİK Tarım İstatistikleri

  Bitkisel Üretim İstatistikleri: Tarımsal ürünlere ilişkin veriler İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından Kurumumuza gönderilen bilgilerdir. Bitkisel üretim istatistikleriyle tarla ürünleri, meyve, sebze ve örtü altı üretimine ilişkin alan, üretim, verim ve ağaç sayısına ait veriler derlenmekte ve yılda üç tahmin yapılmaktadır.
  Tarım Sayımları: Ülkemizde 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında Genel Tarım Sayımı gerçekleştirilmiştir. 2001 Genel Tarım Sayımı ile derlenen bilgiler; Köy Genel Bilgi Anketi, Tarımsal İşletmeler Anketi ve Tarımsal İşletme Listesi olmak üzere üç ayrı çalışma altında gerçekleştirilmiştir.
  TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri: Su ürünleri istatistikleri; deniz ürünleri, diğer deniz ürünleri, kültür balıkçılığı ve tatlısu balıkçılığını kapsamaktadır. Deniz balıkçılığında bilgiler anket yoluyla derlenmekte, Kültür ve Tatlısu balıkçılığında ise bilgiler doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınarak kullanıcılara sunulmaktadır.
  TÜİK Tarımsal Fiyat İstatistikleri: Tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesimin satın alma gücünde ve ekonomik refahında zaman içinde meydana gelen değişmelere ilişkin hesaplamalar yapabilmek amacı ile derlenmektedir. ÇEF ve ÇÖF olmak üzere fiyatlar iki başlık altında derlenmektedir.
  TÜİK Tarımsal İşletmelerde Ücret İstatistikleri: Bu istatistikler, Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı) Ücret Yapısı Anketi ve Devlet Tarım İşletmelerinde İstihdam ve Ücret Yapısı Anketi olmak üzere iki farklı anketle derlenmektedir. 1996 yılından itibaren her yıl uygulanmakta ve sonuçları haber bülteni şeklinde açıklanmaktadır.
  TÜİK Hayvancılık İstatistikleri: Tarımsal ürünlere ilişkin veriler Türkiye genelindeki İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından Kurumumuza gönderilen bilgilerdir. Hayvancılık istatistikleriyle hayvan sayıları ve hayvansal ürünlere ilişkin veriler yıl sonu itibariyle yılda bir defa derlenerek kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır.
  Tarımsal Alet ve Makine Sayıları: Tarımsal alet ve makinelere ilişkin veriler Türkiye genelindeki İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından Kurumumuza gönderilen bilgileri kapsamaktadır. Tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin veriler yıl sonu itibariyle ve yılda bir defa toplanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.


 • TÜİK Turizm İstatistikleri

  Giriş/çıkış kapılarının bağlı olduğu ile, giriş/çıkış yoluna, aylara ve milliyetlere göre gelen yabancılar ve yurttaşlar ile çıkış kapılarının bağlı olduğu ile, çıkış yollarına, aylara ve milliyetlere göre gelen/giden yabancılara ilişkin bilgiler yer almaktadır.


 • TÜİK Haberleşme ve Ulaştırma İstatistikleri

  Haberleşme İstatistikleri: Ülkemiz insanlarının haber almak ve iletişim kurmak amacıyla kullandıkları Telekomünikasyon ve Görsel-İşitsel Yayın Araçlarına ilişkin özet istatistik bilgiler yer almaktadır.
  Ulaştırma İstatistikleri: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ulaştırma kanallarından kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu uzunlukları ile yolcu ve yük taşıma istatistiklerin kamuoyuna sunulmaktadır.


 • Ulusal Hesaplar

  Üretim Yöntemi İle GSMH: Üretim yolu ile Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH);toplam gayri safi üretim değerinden bu üretimde bulunabilmek için kullanılan ara mallarının çıkarılması ile elde edilir. Üretim yöntemi ile GSMH serisi 1987 yılından bu yana dönemsel olarak cari ve sabit fiyatlarla yayınlanmaktadır.
  Input-Output Tabloları: Endüstrilerarası mal ve hizmet akımlarını toplu olarak gösteren tablolar olup, üründen ürüne veya sanayiden sanayi olmak üzere belirli varsayımlar altında arz ve kullanım tablolardan elde edilen tablolardır. Teknolojik ilişkileri göstermesi nedeniyle de "analitik" amaçlar için kullanılmaktadır.
  Gelir Yöntemi İle GSYH: Gelir yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla' nın üçer aylık dönemler itibariyle ve yıllık tahmin değerleri cari fiyatlarla hesaplanarak dönmeler halinde kamuoyuna duyurulmaktadır. Ekonomide üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplam değeri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya eşittir.
  İllere Göre GSYH: İl bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçları 1987 yılından bu yana üretim yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda kullanılan temel veri kaynakları il bazında derlenen cari anket sonuçları olup, tümden gelim yöntemi ile hesaplamalar yapılmaktadır.
  Dış Alem Hesapları: Belirli bir dönemde bir ekonominin dış alemle arasındaki ekonomik işlemleri sistemli bir şekilde özetleyen istatistiksel tablolardır. Bu tablolar; yerleşik kurumsal birimlerin yerleşik olmayan kurumsal birimlerle ve onların aktif ve pasiflerinin stokları arasındaki işlemleri kapsar şekildedir.
  Harcama Yöntemi İle GSYH: Harcamalar yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanarak, nihai talep bileşenlerine ait değerler cari ve sabit fiyatlarla (1987 yılı) yayınlanmaktadır. Ekonomide nihai talep bileşenlerinin toplam değeri (eksi) ithalat harcamalar yöntemiyle GSYİH'ya eşittir.